killall -9 $processname

done.

Dikategorikan dalam: